STRONA GŁÓWNA


Zakres materiału z poszczególnych przedmiotów do samodzielnej pracy na stronie:

                                                                       http://kx45.cba.pl/
O G Ł O S Z E N I A


Szanowni  Rodzice , Opiekunowie

 

Informuję, że w celu realizowania zdalnego nauczania istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu
do nauki ze szkoły. Jeżeli Państwa dziecko potrzebuje komputera proszę o kontakt z wychowawcami klas lub pod numerem tel. 601-904-730

 

                                                                                                                                   Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                Magdalena MroczekProszę nauczycieli o wysyłanie materiałów raz w tygodniu na cały zbliżający się tydzień wyłącznie na adres spgalkowice19@gmail.com  - do soboty włącznie. W przeciwnym przypadku nie będzie możliwe płynne
i terminowe umieszczanie na stronie. Proszę kontrolować poprawność funkcjonowania swoich przedmiotów na kx45@cba.pl

Kazimierz Białek


INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY  O SPOSOBIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY  NA CZAS OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY.

Okres zawieszenia działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej jednostek oświaty został wydłużony w chwili obecnej
do 10 kwietnia 2020 roku. Zostały opracowane nowe rozwiązania dotyczące działalności szkoły w okresie ograniczenia jej funkcjonowania związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, które umożliwiają realizację nauki na odległość.
Nowe rozporządzenie MEN regulujące te kwestie zacznie obowiązywać 25 marca 2020 r.
Od tego dnia udział ucznia w zaproponowanych przez nauczyciela formach edukacji zdalnej w okresie zawieszenia zajęć w szkole jest obowiązkowy.

Przekazuję podstawowe informacje o sposobie i trybie realizacji zadań w naszej szkole w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. Nauczanie zdalne będzie odbywało się z wykorzystaniem dostępnych technik, narzędzi, metod i urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, z uwzględnieniem dostępności do nich przez uczniów w domu, specyfiki nauczanego przedmiotu, z zachowaniem w miarę możliwości dotychczasowego planu lekcji.

Zajęcia w ramach kształcenia na odległość będą realizowane w szczególności z wykorzystaniem:
- Internetowej strony szkoły http ://www.spgalkowice.c0.pl/ , na platformie http://kx45.cba.pl/.

- e-maila do kontaktów z nauczycielami spgalkowice19@gmail.com
- materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN pod adresem www.podreczniki.pl
- materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych,
- materiałów emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia,
- materiałów własnych opracowanych i udostępnionych przez nauczyciela,
- innych zasobów internetowych wskazanych przez nauczyciela.

ORGANIZACJA ZDALNYCH LEKCJI

 

1.       Wszystkie lekcje będą zamieszczane na stronie  internetowej szkoły na platformie

 http://kx45.cba.pl/

2.      Nauczyciele zgodnie z dotychczasowym planem zajęć będą wysyłać lekcje dla uczniów, tam gdzie należy wytłumaczyć   uczniowi dane zagadnienie, dodają opis, instrukcje- jak to zrobić, lub zamieszczają link do strony internetowej ze zdalną lekcją,   mogą też w porozumieniu z uczniami i rodzicami tworzyć grupy, zamieszczać lekcje audiowizualne.

3.      Nauczyciele pozostają również w godzinach swojej pracy  w gotowości do konsultacji lekcji z uczniem, rodzicem

 

4.      We wszystkich lekcjach nauczyciel uwzględnia specyfikę, trudności i ograniczenia wynikające ze zdalnego nauczania.

5.      Uczniowie mogą przesyłać lekcje na maila dla nauczycieli spgalkowice19@gmail.com lub bezpośredni do danego nauczyciela.

 

 


OCENIANIE:

Nauczyciel oceniający pracę ucznia uwzględnia specyfikę zdalnego nauczania w tym ograniczenia wynikające z mniejszej możliwości przekazywania wiedzy przez nauczycieli, utrudnień związanych z możliwościami technicznymi uczniów, konieczność, zwłaszcza
w przypadku młodszych uczniów, zaangażowania rodziców, opiekunów, możliwości psychofizyczne uczniów.

Na czas ograniczenia funkcjonowania Jednostek systemu oświaty Uczniowie oceniani będą na podstawie:

- przesyłanych do nauczyciela materiałów, prac,zadań

- ocenę będzie można poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem sposobu i terminu poprawy

- rodzice i uczniowie będą na bieżąco informowani o postępach w nauce

- Wszystkie oceny uzyskane w czasie zdalnego nauczania będą ważne i wliczane do oceny końcoworocznej

- Frekwencja uczniów będzie weryfikowana na podstawie terminowości odsyłania prac lub i innych form komunikacji.

- Nauczyciel  oceniając  pracę ucznia uwzględnia specyfikę, trudności i ograniczenia wynikające ze zdalnego nauczania oraz możliwości
  psychofizycznych ucznia.

- Nauczyciele informują uczniów o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów

 

Obowiązki ucznia w okresie realizacji nauczania w ramach kształcenia na odległość;             
W ramach tygodniowego rozkładu zajęć uczeń jest zobowiązany:
- utrzymywać bieżący kontakt elektroniczny w formie uzgodnionej z wychowawcą klasy i poszczególnymi nauczycielami przedmiotów,
- korzystać z wszystkich materiałów udostępnionych przez nauczyciela i innych pomocy dydaktycznych do zdobycia wiedzy
  i umiejętności wynikających z podstawy programowej,
- podejmować aktywności określone przez nauczyciela, które będą stanowiły potwierdzenie zapoznania się ze wskazanym materiałem
  i dającym podstawę do oceniania ucznia; wykonywać na bieżąco prace domowe, terminowo przekazywać je do oceny w sposób         
  uzgodniony z nauczycielem, respektować inne zalecenia nauczyciela w zakresie pracy zdalnej w domu, np. uczestniczyć w lekcjach     
  online, dokumentować efekty swojej w pracy w domu, przekazywać nauczycielowi terminowo zadane prace,
- zapoznać się z zasadami oceny pracy w ramach kształcenia na odległość ,
- informować na bieżąco o zaistniałych problemach i trudnościach w realizacji powierzonych zadań czy problemach z dostępnością
  do internetu.

 

                                                                                                                                                                                   DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                                                                                                MAGDALENA MROCZEK

Informacja

Zgodnie z rozporządzeniem MEN  funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Burka w Gałkowicach  i  Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gałkowicach zostało zawieszone do  10 kwietnia 2020 r.

 

 

 

                                                                                                                                                       Dyrektor szkoły

Magdalena Mroczek
ORGANIZACJA CZASU PRACY NAUCZYCIELI

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego Sytuacji nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Zawieszenie do 25 marca 2020 r. prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nie oznacza zawieszenia przez szkoły wszystkich form działalności. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca, aby w tym okresie nauczyciele wspierali uczniów w samodzielnej nauce 
w domu i kontaktowali się z nimi przy wykorzystaniu np.: dziennika elektronicznego, strony internetowej przedszkola, szkoły lub placówki, mailingu
do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredniego kontaktu elektronicznego.

 

W związku z powyższym przedstawiam wytyczne dla nauczycieli:

1.Każdy nauczyciel pozostaje  w stanie gotowości do podjęcia pracy.

2.Pełni dyżur telefoniczny w godzinach pracy.

3.Przesyła zakres materiału z danego przedmiotu, propozycje lekcji, materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy dla ucznia na maila szkoły  galkowice19wb@onet.pl.

4.Wszystkie materiały zamieszczone będą na stronie Internetowej szkoły ( http://kx45.cba.pl/ ).

5.Wychowawcy klas informują  rodziców, że uczniowie realizują zdalne lekcje poprzez samodzielną pracę,
a zakres materiału z poszczególnych klas znajduje się na stronie internetowej szkoły ( http://kx45.cba.pl/ ).
W przypadku gdy uczeń nie ma dostępu do Internetu  istnieje możliwość przekazania mu „zdalnych lekcji”
w  formie wydruku.

( w takim wypadku proszę o bezpośredni kontakt ze mną w celu zorganizowania takiej formy przekazu) lub, jeżeli będzie to możliwe, za pomocą wiadomości sms.

6. Proszę o jasne i czytelne informacje dla rodziców  i uczniów.

7. Na bieżąco należy sprawdzać stronę Internetową szkoły http://www.spgalkowice.c0.pl/ ( i http://kx45.cba.pl/ ).

8.Jeżeli macie Państwo jakieś propozycje dotyczące zdalnej organizacji pracy szkoły, sposobu kontaktowania się ze sobą nawzajem, uczniami, rodzicami, prowadzenie zdalnych lekcji, to proszę pisać lub dzwonić.

Magdalena Mroczek
Informacje ogólne
Misją naszej szkoły jest stworzenie miejsca,
gdzie warunki do nauki znajdzie każde dziecko,
gdzie przekazuje mu się wiedzę i kształtuje umiejętności,
motywuje do systematycznej pracy,
budzi talenty, kształtuje zainteresowania i pasje.

        Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka,
wdrażając do samodzielności, odpowiedzialności, współdziałania,
poszanowania praw innych ludzi.

Proces kształcenia i wychowania w Naszej Szkole
uwzględnia potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców